REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO iPORTFOLIO.pl

Załączniki:

1. Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych


§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego iPORTFOLIO.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.iportfolio.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu iPORTFOLIO.pl.


§ 2 Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;

Serwis - serwis internetowy iportfolio.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.iportfolio.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Za pomocą aplikacji udostępnionych przez serwis internetowy iportfolio.pl Użytkownik może stworzyć Stronę Użytkownika oraz sklep internetowy. Działanie aplikacji umożliwia Użytkownikowi sprzedaż Towarów przez Internet;

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest FRUIT MEDIA, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 443295, NIP: 5272231414, REGON: 140858697;

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane za pośrednictwem tej usługi Internetu;

Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez podanie Loginu i uzyskanie hasła pozwalającego zalogować się na Konto;

Login - nazwa Użytkownika w Serwisie, loginem jest adres email podany przez Użytkownika na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi oraz może aktywować i dezaktywować poszczególne opcje Serwisu na swojej Stronie Użytkownika, część funkcji Serwisu pozostaje niedostępna;

PORTFOLIO Basic - nieodpłatna usługa dostępna dla każdego Użytkownika;

PORTFOLIO Standard/ PORTFOLIO Professional/ PORTFOLIO Premium - usługa aktywowana czasowo, po dokonaniu przez Użytkownika stosownej opłaty. Po aktywacji Użytkownik ma dostęp do części lub wszystkich funkcji Serwisu, w zależności od wybranej usługi;

Strona Użytkownika - miejsce w Internecie zlokalizowane w Serwisie pod domyślnym adresem imienazwisko.iportfolio.pl, podanym przez Użytkownika podczas rejestracji. Na stronie Użytkownika publikowane (prezentowane) są informacje, dane, zdjęcia, sklep internetowy i inne elementy udostępnione przez Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca Użytkownik może sprzedawać Towary przez internet innym Użytkownikom lub osobom korzystającym z Internetu, a nie będącym Użytkownikami;

Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem sprzedaży, zgodnie z Regulaminem;

Sprzedający - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach sklepu internetowego;

Kupujący - Użytkownik lub osoba korzystająca z Internetu nie będąca Użytkownikiem, podejmująca działania zmierzające do nabycia lub kupująca Towar w ramach sklepu internetowego;

Zakładka OGÓLNA - miejsce na stronie Użytkownika o charakterze ogólnym;

Zakładka SLAJDY - miejsce na Stronie Użytkownika dedykowane prezentacji zdjęć oraz filmów pobieranych z YouTube.com oraz Vimeo.com;

Zakładka MUZYKA - miejsce na Stronie Użytkownika dedykowane prezentacji utworów w formacie mp3;

Zakładka TAFLOWA - miejsce na Stronie Użytkownika będące zbiorem sąsiadujących elementów - zdjęć, które mogą prowadzić do innych zakładek;

Zakładka BLOG - miejsce na Stronie Użytkownika dedykowane prowadzeniu bloga;

Zakładka AKTUALNOŚCI - miejsce na Stronie Użytkownika dedykowane prezentacji aktualności;

Zakładka KONTAKT - miejsce na Stronie Użytkownika przeznaczone do prezentowania danych kontaktowych Użytkownika;

Zakładka SKLEP - miejsce na Stronie Użytkownika przeznaczone do prowadzenia sklepu internetowego;

Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele;

Pliki Cookies - są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.


§ 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

 • Serwis iPORTFOLIO.pl jest własnością FRUIT MEDIA z siedzibą w Warszawie 00-739, Stępińska 22/30 lok.316, REGON: 140858697, NIP: 5272231414.
 • Podstawowym przedmiotem Serwisu jest system udostępniania w Internecie Stron Użytkowników oraz sklepów internetowych, utrzymywanych przez Administratora, w celu prezentacji portfolio Użytkowników oraz możliwości sprzedaży przez nich Towarów przez Internet.
 • Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, Skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 • Usługi odpłatne świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu.
 • Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jego odpowiedniego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność:
  1. Strony Użytkowników mogą być wyświetlane są w formie pop-up - czyli okno przeglądarki nad innymi oknami - jeśli strona nie będzie chciała się pokazać może to oznaczać, że przeglądarka ma ustawioną blokadę tego typu akcji - należy odblokować ustawienie dla Serwisu iportfolio.pl lub kliknąć na odpowiedni link wyświetlany podczas uruchamiania Strony Użytkownika, który uruchomi Stronę Użytkownika.
  2. Strony Użytkowników mogą być wyświetlane w oparciu o technologię HTML5. Aby strona była poprawnie wyświetlana w przeglądarce internetowej - Użytkownik powinien korzystać z następujących wersji:
   • IE 11;
   • Chrome 49;
   • Firefox 47;
   • Opera 38;
   • Safari 6;
   • lub nowszych.

§ 4 Zakres usług

 • Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania Stron Użytkowników, jak również szeregu danych, zdjęć, informacji i innych treści zapisanych na Koncie Użytkownika.
 • W Serwisie Użytkownicy mają możliwość prowadzenia sklepu internetowego oraz sprzedaży Towarów przez Internet.
 • Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za jego pośrednictwem przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
 • Usługi odpłatne świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu.
 • Dla wszystkich Użytkowników zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.
 • Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach.

§ 5 Rejestracja w Serwisie

 • Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 • Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnej Skrzynki e-mail.
 • Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
 • Osoba, która nie dokona pełnej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą i nie zweryfikuje adresu Skrzynki e-mail podanego na etapie rejestracji, jej Strona Użytkownika nie będzie widoczna w Internecie.
 • Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, jest możliwe po uprzedniej zgodzie Administratora.
 • Rejestrując Konto w Serwisie, Użytkownik przez akceptacje Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • wszelkie dane osobowe, zdjęcia, filmy, mp3 i inne informacje składające się na Stronę Użytkownika przekazuję do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyrażam zgodę na upublicznienie Strony Użytkownika przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
   • adres e-mail podany podczas rejestracji;
   • hasło do Konta;
   • kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe;
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez FRUIT MEDIA z siedzibą w Warszawie wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej w edycji Konta lub w inny sposób, danych osobowych oraz przekazanych do Serwisu zdjęć, filmów, mp3 dostępnych na Stronie Użytkownika, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu.
 • Udostępniając zdjęcia, filmy, mp3 na Stronie Użytkownika, Użytkownik oświadcza, iż:
  • przysługują mu autorskie prawa majątkowe do udostępnianych materiałów, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć na łamach Serwisu i sieci Internet. Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione w ww. materiałach, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet;
  • w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych materiałów lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 • Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Konta, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto i Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
 • Powyższe dotyczy również udostępnianych zdjęć, filmów, mp3 na Stronie Użytkownika.
 • Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzyma 14 dniowy dostęp do usługi PORTFOLIO Professional.

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Użytkownik ma możliwość pokazania 3 zakładek (podstron) na Stronie Użytkownika - Zakładki OGÓLNEJ, Zakładki SLAJDY, Zakładki MUZYKA. Nie dotyczy to Użytkowników, którzy wykupili usługę odpłatną i posiadają możliwość pokazywania większej liczby zakładek na Stronie Użytkownika.
 • Użytkownik może pokazać w Zakładce SLAJDY i Zakładce MUZYKA do 10 zdjęć/ filmów/ mp3. Nie dotyczy to Użytkowników, którzy wykupili usługę odpłatną i posiadają możliwość pokazywania większej liczby zdjęć/ filmów/ mp3.
 • W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu, wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady.
 • Konto może zostać usunięte przez Administratora po wcześniejszym uprzedzeniu i wskazaniu rodzaju naruszenia, dając Użytkownikowi 14 dni do ustosunkowania się. Wezwanie do zaprzestania naruszenia pod groźbą usunięcie Konta i Strony Użytkownika, może nastąpić jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
  • Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
  • Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
  • Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  • rozpowszechnianie treści pornograficznych;
  • uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej konkurencyjnej dla Serwisu;
  • rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  • publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające prawa lub dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).
 • Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno Serwisu.
 • Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 • Użytkownik, który publikuje treści na łamach Serwisu łamiące autorskie prawa majątkowe może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Jeżeli Użytkownik nie dokona logowania do swojego Konta przez kolejne 90 dni, Konto zostanie usunięte (nie dotyczy to usług odpłatnych). Użytkownik zostanie zawiadomiony z wyprzedzeniem 14 dni o zamiarze usunięcia Konta. Zawiadomienie zostanie wysłane pocztą elektroniczną na Skrzynkę e-mail Użytkownika wskazaną przy rejestracji Konta.
 • W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu treści, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem.
 • Użytkownik może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięta zostanie z Serwisu Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie.
 • Usunięcie Konta powoduje zakończenie świadczenia wszelkich usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne było ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.

§ 7 Prawa i obowiązki Serwisu

 • W przypadku powzięcia przez Serwis informacji o bezprawnym charakterze treści w ramach Serwisu, może ona zostać zablokowana.
 • Serwis nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 • Serwis w razie podjęcia informacji może po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia każdej treści lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu.
 • W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Serwisu, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
 • W przypadku, gdy Serwis wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
 • Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami oraz innymi osobami korzystającymi z Internetu, a nie będącymi Użytkownikami, z jakichkolwiek przyczyn.
 • Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 • Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 • Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 • W wypadku tak zwanej "kradzieży Kont" dokonywanej przez osoby trzecie, Administrator może tymczasowo zablokować Konto po zgłoszeniu faktu przez osobę uprawioną. Administrator nie odpowiada jednak za pobrane w ten sposób zdjęcia i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich - do umieszczania na Stronach Użytkowników treści, bannerów reklamowych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie za wcześniejszą wyraźną zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza - check box. Użytkownicy wyrażają zgodę na zamieszczanie treści, bannerów reklamowych na Stronie Użytkownika oraz wysyłanie im treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. podczas rejestracji zaznaczając odpowiednią ikonę przy treści oświadczenia „Wyrażam zgodę na zamieszczanie przez Serwis treści o charakterze reklamowym lub ogłoszeniowym na mojej Stronie Użytkownika”. Nie dotyczy to Użytkowników korzystających z usług odpłatnych.
 • Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu iPORTFOLIO.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 • Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).
 • W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.
 • Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich.
 • Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail iportfolio@iportfolio.pl lub pocztą tradycyjną na adres FRUIT MEDIA, ul. Stępińska 22/30 lok.316, 00-739 Warszawa.

§ 8 Usługa Newsletter

 • Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową dotyczących działalności Serwisu.
 • Użytkownik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 • Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez zaznaczenie ikony "Wysyłaj Newsletter" w panelu zarządzania Kontem oraz podanie adresu Email do usługi Newslettera.
 • Użytkownik w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera odznaczenie ikony "Wysyłaj Newsletter" w panelu zarządzania Kontem.

§ 9 Dane osobowe i własność intelektualna

 • Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Serwisu w celu zrealizowania Usług świadczonych przez Serwis.
 • Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności zamieszczoną w Serwisie.
 • Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
 • W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisie swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie na łamach Serwisu. Administrator oświadcza, że Wizerunek może być wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych na łamach Serwisu.
 • Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 • Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na użycie przez Administratora materiałów umieszczonych na Stronie Użytkownika w celach marketingowych dotyczących Serwisu.
 • Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektoratu ds. Danych Osobowych.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających z Serwisu jako konsumenci.

 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia wystawienia aktywacji usługi Serwisu stosowne oświadczenie na piśmie listem poleconym na adres FRUIT MEDIA, 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30 lok.316. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, Serwis dokona zwrotu ceny usługi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Serwis wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 • Wzór oświadczenia jest dostępny pod adresem http://www.iportfolio.pl/odstapienie.pdf
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

§ 11 Procedura reklamacyjna

 • Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wysyłając e-mail pod adres: reklamacje@iportfolio.pl, w którego treści wpisuje:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt,
  • rodzaj usługi, której dotyczy,
  • rodzaj błędnego funkcjonowania,
  • okres w którym wystąpiły nieprawidłowości,
  • zarzuty Użytkownika,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia, w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 • Serwis rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 • W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
 • Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

§ 12 Rezygnacja ze świadczonych usług

 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis (rezygnacje z konta Użytkownika w Serwisie) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn przez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub w jakikolwiek inny dogodny dla Użytkownika sposób.
 • W dniu upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Serwis zaprzestaje świadczenia usług wobec Użytkownika.
 • Serwis może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku zaprzestania świadczenia usługi.
 • Serwis może rozwiązać umowę o świadczenie usługi w ciągu 7 dni po wezwaniu do zaprzestania naruszeń, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza przepisy niniejszego Regulaminu, przepisy prawa w związku z korzystaniem z usług.

§ 13 Przepisy końcowe

 • Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.iportfolio.pl/regulamin.rtf
 • Serwis dokona zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 • Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego iPORTFOLIO.pl "Zasady i zakres świadczenia usług odpłatnych"


 • Niniejszy Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego iPORTFOLIO.pl, reguluje zasady świadczenia odpłatnych usług PORTFOLIO Standard, PORTFOLIO Professional, PORTFOLIO Premium w ramach Serwisu, których aktywowanie związane jest z poniesieniem kosztów, zasady aktywowania, oraz wszelkie inne kwestie związane z tymi usługami.
 • Organizatorem i dostawcą usług odpłatnych jest FRUIT MEDIA, 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30 lok.316, REGON: 140858697, NIP: 5272231414, Numer Rachunku: 83 1090 1694 0000 0001 0657 4217 Santander Bank Polska S.A.
 • Aktywacja odpłatnych usług PORTFOLIO Standard/ PORTFOLIO Professional/ PORTFOLIO Premium.
  • aktywować usługę PORTFOLIO Standard/ PORTFOLIO Professional/ PORTFOLIO Premium może każdy Użytkownik Serwisu;
  • aby aktywować usługę Użytkownik winien dokonać wpłaty wymaganych środków pieniężnych lub przelewu bankowego na konto Administratora podane w powyższym pkt 2;
  • aktywowanie usługi nastąpi automatycznie po uzyskaniu z banku Administratora potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na Skrzynkę e-mail, z wyszczególnieniem dat granicznych okresu rozliczeniowego.
  • aby aktywować usługę Użytkownik winien dokonać wpłaty środków pieniężnych lub przelewu bankowego na konto Administratora podane w powyższym pkt 2;
  • aktywowanie usługi nastąpi automatycznie po uzyskaniu z banku Administratora potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na Skrzynkę e-mail, z wyszczególnieniem dat granicznych okresu rozliczeniowego.
 • Koszt aktywacji usługi PORTFOLIO Standard wynosi odpowiednio:
  • 96 PLN brutto (78,05 PLN netto) w opłacie jednorazowej za okres 6 miesięcy (183 dni);
  • 144 PLN brutto (117,07 PLN netto) w opłacie jednorazowej za okres 12 miesięcy (365 dni);
  • 240 PLN brutto (195,12 PLN netto) w opłacie jednorazowej za okres 24 miesięcy (730 dni).
 • Koszt aktywacji usługi PORTFOLIO Professional wynosi odpowiednio:
  • 156 PLN brutto (126,83 PLN netto) w opłacie jednorazowej za okres 6 miesięcy (183 dni);
  • 240 PLN brutto (195,12 PLN netto) w opłacie jednorazowej za okres 12 miesięcy (365 dni);
  • 384 PLN brutto (312,20 PLN netto) w opłacie jednorazowej za okres 24 miesięcy (730 dni).
 • Koszt aktywacji usługi PORTFOLIO Premium wynosi odpowiednio:
  • 384 PLN brutto (312,20 PLN netto) w opłacie jednorazowej za okres 6 miesięcy (183 dni);
  • 638 PLN brutto (518,70 PLN netto) w opłacie jednorazowej za okres 12 miesięcy (365 dni);
  • 936 PLN brutto (760,98 PLN netto) w opłacie jednorazowej za okres 24 miesięcy (730 dni).
 • Zakres usługi i przywileje przewidziane dla Użytkowników korzystających z odpłatnych usług:
  • większa liczba zakładek na Stronie Użytkownika - liczba zależna jest od wybranej usługi płatnej - szczegółowy zakres funkcji na stronie "Plany abonamentowe - cennik" w Serwisie;
  • większa liczba zdjęć, filmów, mp3 na Stronie Użytkownika - liczba zależna jest od wybranej usługi płatnej - szczegółowy zakres funkcji na stronie "Plany abonamentowe - cennik" w Serwisie;
  • możliwość przypisania zewnętrznej domeny do Strony Użytkownika - liczba domen zależna jest od wybranej usługi płatnej - szczegółowy zakres funkcji na stronie "Plany abonamentowe - cennik" w Serwisie;
  • możliwość tworzenia prywatnych Zakładek (podstron) chronionych hasłem (nie dotyczy Zakładki SKLEP) - funkcja dostępna w usłudze płatnej PORTFOLIO Professional oraz PORTFOLIO Premium;
  • możliwość wyłączenia czasowo Strony Użytkownika - wówczas strona przestaje być dostępna w sieci Internet - skutkuje to również nie pokazywaniem Strony Użytkownika w Serwisie jak w pkt g. poniżej;
  • możliwość ukrycia Strony Użytkownika w Serwisie iPORTFOLIO.pl, wówczas Strona Użytkownika nie będzie brana pod uwagę przy różnego typu rankingach, konkursach, sondach oraz nie będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania w Serwisie;
  • zaawansowana edycja CSS - funkcja dostępna w usłudze płatnej PORTFOLIO Professional oraz PORTFOLIO Premium;
  • STATYSTYKI Strony Użytkownika;
  • brak bannerów i treści reklamowych na Stronie Użytkownika;
  • brak obowiązku logowania się co 90 dni pod rygorem usunięcia Konta.
 • Sposoby dokonywania płatności.
  • płatność za usługi odpłatne określone w Regulaminie i cenniku świadczone przez Serwis, dokonywane będą przez system PayU lub przelewem bankowym na konto nr 83 1090 1694 0000 0001 0657 4217 Santander Bank Polska S.A.;
  • Serwis ma możliwość wystawiania i udostępniania Użytkownikowi faktur VAT w formie elektronicznej;
  • Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez jego podpisu i doręczanie jej drogą elektroniczną;
  • faktury będą dostępne do pobrania po zalogowaniu na Koncie Użytkownika;
  • Użytkownik może wymagać wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej;
  • aby otrzymać fakturę za usługę należy wypełnić formularz dostępny na Koncie Użytkownika, podając dane: Imię i nazwisko / Firma, adres, NIP.
 • Zasady szczególne dotyczące usług odpłatnych.
  • o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usługi płatnej Użytkownik zostanie poinformowany stosowną informacją na Skrzynkę e-mail 14 i 7 dni przed wygaśnięciem usługi oraz w dniu wygaśnięcia usługi płatnej - informacja o upływającym terminie usługi płatnej będzie również dostępna na Koncie Użytkownika;
  • jeśli termin wygaśnięcia usługi upłynie, a Administrator nie stwierdził wpływu środków w wysokości pozwalającej na przedłużenie usługi o kolejny okres abonamentowy, Użytkownik traci przywileje z zakresu usługi opisanej w pkt 7:
   • na Stronie Użytkownika zostaną wyświetlone maksymalnie trzy Zakładki (podstrony) - Zakładka OGÓLNA, Zakładka SLAJDY, Zakładka MUZYKA;
   • w Zakładce SLAJDY i Zakładce MUZYKA zostanie ograniczona liczba do 10 pierwszych wyświetlanych zdjęć/ filmów/ mp3;
   • dostęp do Skrzynki iPORTFOLIO zostanie zablokowany;
   • Strona Użytkownika, Zakładki (podstrony) i zawarte na nich dane, zdjęcia, filmy, mp3 oraz Skrzynka iPORTFOLIO mogą zostać przywrócone w momencie odnotowania przez Administratora wpływu środków w wysokości pozwalającej na aktywowanie odpowiedniej usługi płatnej;
  • koszty poniesione w związku z aktywacją usługi nie podlegają zwrotowi, poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszym Załączniku;
  • gdy wysokość wpłaconej przez Użytkownika kwoty nie pozwala na aktywowanie odpłatnej usługi, wolne środki mogą zostać zadysponowane przez Użytkownika tylko w sposoby opisane w pkt e. poniżej;
  • w każdym przypadku, gdy na Koncie Użytkownika znajdują się wolne środki pieniężne niewykorzystane na aktywowanie usługi, Administrator nie zrobi z nimi nic, zanim nie dostanie wyraźnego polecenia od Użytkownika, który je wpłacił, a Użytkownik taki może:
   • zażądać zaliczenia wolnych środków na poczet przedłużenia aktywnej już usługi, o taki okres, na jaki wystarczy kwota wolnych środków, które mogą być pobrane na poczet opłaty za usługę na kolejny okres rozliczeniowy lub zamienić na inną usługę;
   • zażądać zwrotu wolnych środków pieniężnych;
   • dopłacić kwotę niezbędną do aktywacji odpowiedniej usługi - Administrator po stwierdzeniu wpływu środków w wysokości pozwalającej na aktywowanie usługi, dokona tego automatycznie na zasadach odpowiednich do pkt 3.

Załóż stronę iPORTFOLIO
Testuj 14 dni za darmo

Otwórz własną stronę w oparciu o innowacyjne, proste w obsłudze rozwiązania.
Zobacz jak łatwo można zarządzać stroną Sprawdź »

Dane osobowe
Zaznacz przycisk OK, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania z usług https://iportfolio.pl w tym także zbieranych w plikach cookies oraz w formie zautomatyzowanego profilowania przez nas i naszych zaufanych partnerów, w celach marketingowych w tym w formie zautomatyzowanego profilowania. Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Dane będą używane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania, przez okres korzystania z usług Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email na adres: iportfolio@iportfolio.pl
Polityka Prywarności – Pliki Cookies, znajduje się TUTAJ.